Hotărâri 28.01.2011

HOTĂRÂREA NR. 3 din 28.01.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2010

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 28.01.2012 privind aprobarea bugetului local şi a celorlalte bugete pe secţiuni pe anul 2011

HOTĂRÂREA NR. 5 din 28.01.2011 privind completarea HCL nr. 34/26.05.2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2011

HOTĂRÂREA NR. 6 din 28.01.2012 privind rezilierea contractului de concesiune încheiat cu Axler Felicia Lacramioara şi preluarea acestuia de catre Dr. Stoinescu Cristian Dorin pentru cabinetul medical din satul Traian

HOTĂRÂREA NR. 7 din 28.01.2011 privind închirierea directă a unor suprafeţe de teren pe care se află amplasate panouri publicitare

HOTĂRÂREA NR. 8 din 28.01.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale Săbăoani

HOTĂRÂREA NR. 9 din 28.01.2011 privind înfiinţarea comisiei locale de ordine publică

HOTĂRÂREA NR. 10 din 28.01.2011 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine Publică

HOTĂRÂREA NR. 11 din 28.01.2011 privind evaluarea activităţii desfăşurate de secretarul unităţii administrativ teritoriale în perioada 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2010

HOTĂRÂREA NR. 12 din 28.01.2011 privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local ce se vor realiza în anul 2011 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

HOTĂRÂREA NR. 13 din 28.01.2011 privind aprobarea Planului Local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi

HOTĂRÂREA NR. 14 din 28.01.2011 privind concesionarea prin licitaţie a spaţiului în suprafaţă de 75 m. p. situat în sediul destinat S: P. C. L. E. P. Săbăoani, aprobarea studiului de oportunitate, a caietului de sarcini şi a documentaţiei de atribuire pentru acest obiectiv